Autoleaseman /

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Autoleaseman: de besloten vennootschap Autoleaseman B.V., gevestigd te Oisterwijk, intermediair op het gebied van lease, private lease, shortlease, verhuur- en/of financieringscontracten voor personen- en bedrijfswagens en alle overige diensten.

2. Opdrachtgever: de contractspartij van Autoleaseman, zijnde een natuurlijk persoon (die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), een rechtspersoon of een personenvennootschap.

3. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Opdrachtgever en Autoleaseman, waarmee Autoleaseman zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden als intermediair op het gebied van
lease dan wel voor het verlenen van overige diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Autoleaseman. De algemene voorwaarden gelden derhalve tevens voor eventuele aanvullende en vervolgopdrachten.

2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offerte

1. Elke offerte van Autoleaseman is vrijblijvend. Autoleaseman is niet verplicht een acceptatie van een offerte of een bestelling te aanvaarden.

2. Kennelijke (type)fouten of vergissingen in offertes van Autoleaseman of andere leasemaatschappijen binden Autoleaseman niet.

3. Aan een offerte welke gebaseerd is op door de Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. De voorwaarden en bepalingen in een offerte gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

Artikel 4. Dienstverlening door Autoleaseman

1. Opdrachtgever stemt ermee in dat Autoleaseman de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheidzal laten uitvoeren zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is hierbij uitgesloten.

2. In het kader van de dienstverlening door Autoleaseman verschaft Autoleaseman de Opdrachtgever een aanbod van één of meerdere leasemaatschappijen. Indien de Opdrachtgever een passend aanbod van een leasemaatschappij aanvaardt, kan Autoleaseman door die leasemaatschappij worden gemachtigd om de leaseovereenkomst namens de leasemaatschappij te sluiten. Autoleaseman is nimmer partij bij tot stand gekomen overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de leasemaatschappij. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst sluit met een leasemaatschappij, geschiedt dit voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij zich bij het sluiten van de leaseovereenkomst verbindt tot de voorwaarden van de betreffende leasemaatschappij.

3. De Opdrachtgever dient Autoleaseman, op de door Autoleaseman voorgeschreven wijze, tijdig alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van zijn dienstverlening van belang zijn. Autoleaseman gaat bij de uitvoering van de dienstverlening mede uit van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien Autoleaseman op grond van de door de Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens uitvoering geeft aan zijn werkzaamheden, kan dit niet als een tekortkoming van Autoleaseman worden aangemerkt.

4. Autoleaseman voert de dienstverlening onafhankelijk uit, naar beste inzicht en vermogen. Autoleaseman verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. De Opdrachtgever kan zich er niet op beroepen dat zich na het sluiten van een overeenkomst een voor de Opdrachtgever geschikter aanbod voordoet, ook al kon dat aanbod bij Autoleaseman bekend zijn bij de uitvoering de dienstverlening.

5. Opdrachtgever vrijwaart Autoleaseman van al zijn aanspraken op de leasemaatschappij, evenals van alle aanspraken van de leasemaatschappij op de Opdrachtgever.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen uit het aanbod van een leasemaatschappij exclusief btw.

Artikel 5. Overmacht

1. Autoleaseman is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Autoleaseman geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Autoleaseman niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Autoleaseman heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Autoleaseman zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Autoleaseman kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzoveel Autoleaseman ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Autoleaseman gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Autoleaseman is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

2. Autoleaseman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde omzet en/of gederfde winst, gemiste besparingen, productieverlies, waardevermindering van producten en schade door bedrijfsstagnatie.

3. Indien Autoleaseman aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

4. Autoleaseman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Autoleaseman is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. De aansprakelijkheid van Autoleaseman jegens Opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Autoleaseman afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

6. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Autoleaseman jegens Opdrachtgever uitsluitend beperkt tot enig feitelijk door Opdrachtgever aangetoonde geleden directe schade echter tot maximaal het honorariumbedrag dat Autoleaseman voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar heeft ontvangen.

7. Bij het inschakelen door Autoleaseman van derden en bij het gebruik door Autoleaseman van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal Autoleaseman steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Autoleaseman is echter voor eventuele (reken)fouten en/of tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Autoleaseman bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk. Autoleaseman is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen van derden te aanvaarden.

8. Autoleaseman is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekt advies op basis van geldende (fiscale) wet- en regelgeving. Opdrachtgever dient het advies hierop zelf door eigen in te schakelen experts te laten toetsen.

9. Alle aanspraken vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Autoleaseman binnen één maand nadat degene die de aanspraak maakt, bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij/zij zijn aanspraak baseert.

10. Indien een beroep van Autoleaseman op het bepaalde onder lid 6 van artikel 6 van onderhavige voorwaarden in rechte niet wordt gehonoreerd geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder artikel 6 lid 5 van onderhavige voorwaarden. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van Autoleaseman en/of van haar leidinggevenden.

11. Opdrachtgever vrijwaart Autoleaseman voor het door haar gegeven advies en de keuze voor de leasemaatschappij.

Artikel 7. Betaling, rente en incassokosten

1. Tenzij een andere betalingswijze is overeengekomen, dient de betaling van facturen van Autoleaseman te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan Autoleaseman een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke (handels)rente vanaf de vervaldag tot de algehele vergoeding.

2. Indien Autoleaseman tegen Opdrachtgever die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever in verzuim is, is Autoleaseman tevens gerechtigd de uitvoering van de op haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting c.q. werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico komen van Opdrachtgever. Enige schade als gevolg van de opschorting is derhalve niet te verhalen op Autoleaseman.

3. Opdrachtgever is alleen van zijn betalingsverplichting jegens Autoleaseman gekweten indien en voor zover hij het verschuldigde heeft overgemaakt op één van de bankrekeningen ten name van Autoleaseman.

4. Opdrachtgever is niet bevoegd het aan Autoleaseman verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.

5. Autoleaseman is te allen tijde gerechtigd de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te (laten) controleren.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Autoleaseman is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

WAAROM AUTOLEASEMAN

  • Altijd de beste autodeal
  • Altijd de beste offertes
  • Autoleaseman denkt vanuit jouw budget
  • Snel contact
  • Deskundig en ervaren op zoek naar de juiste oplossing
  • Leasen is verstandiger dan kopen
  • Kijk en vergelijk op prijs en voorwaarden
  • Onbereikbaar wordt bereikbaar
  • Sneller je eigen auto verkopen en dus cashen zonder moeite
  • Ons advies is gratis, voor niets